Dziś mija trzeci dzień wakacji. Przez cały ich okres szczególnej troski i zainteresowania ze strony dorosłych potrzebują najmłodsi. Na tę okoliczność KRUS apeluje o zapewnienie bezpieczeństwa najmłodszym, bo to najważniejsze zadanie, przed którym stają ich opiekunowie, rodzice i dziadkowie. Jest to szczególnie trudne w przypadku dzieci z terenów wiejskich, gdy intensywne prace polowe pochłaniają ogrom czasu dostępnego rolnikom.

W gospodarstwach rolnych występują liczne zagrożenia dla życia i zdrowia pracujących i mieszkających w nich osób. Są to liczne czynniki szkodliwe: fizyczne (przejechanie i uderzenie przez maszyny i urządzenia w ruchu, kontakt z dużymi zwierzętami, porażenie prądem, utonięcie w naturalnych i sztucznych zbiornikach wodnych, pożary), biologiczne (zakażenie chorobami odzwierzęcymi, pokąsanie przez owady), czy chemiczne (zatrucie środkami ochrony roślin, nawozami, lekami weterynaryjnymi, paliwami).

Podczas prac żniwnych dochodzi do wielu groźnych wypadków z udziałem maszyn – kombajnów, pras i przyczep transportowych, których ofiarami padają również najmłodsi mieszkańcy wsi. O tej porze roku, większość dzieci rolników, przebywa w miejscu zamieszkania. Zdarza się również, że dzieci są angażowane do prac rolniczych. Należy pamiętać, że nadmierne obciążanie pracą lub pozostawienie dzieci bez opieki, może skończyć się groźnymi wypadkami powodującymi negatywne i nieodwracalne następstwa dla ich życia, zdrowia oraz rozwoju fizycznego oraz psychicznego - informują pracownicy KRUS. - Dzieci bawiące się bez nadzoru ze strony dorosłych bardzo często wynajdują sobie miejsca niebezpieczne, grożące upadkiem (silosy, strychy) lub przejechaniem (plac manewrowy). Aby nie dochodziło do tragicznych wypadków, warto przygotować w gospodarstwie miejsce przeznaczone do zabawy dla dzieci (plac zabaw), ogrodzone i zlokalizowane w zacisznym i dogodnym do nadzoru miejscu gospodarstwa - dodają.
Ważna jest również edukacja najmłodszych. Na terenie województwa dolnośląskiego, KRUS prowadzi wiele działań skierowanych do dzieci, które mają na celu uświadomienie, jakie zagrożenia czyhają na nie w gospodarstwach rolnych. Pogadanki i konkursy w szkołach realizowane są również na terenie powiatu polkowickiego, przy współpracy z Państwową Inspekcją Pracy w Legnicy.

Zarząd Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników zawarł z AGRO Ubezpieczeniami - Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych umowę grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i chorób dzieci osób objętych społecznym ubezpieczeniem rolników w pełnym zakresie. Umowa obowiązuje od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r. i jest finansowana przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników - podkreśla Alicja Fic – specjalista w PT KRUS Polkowice. - Grupowe ubezpieczenie NNW obejmuje dzieci rolników do ukończenia 16. roku życia pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno jest objęte społecznym ubezpieczeniem rolników lub pobiera świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w rozumieniu ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników - dodaje.
Potwierdzeniem ubezpieczenia jest zaświadczenie wystawione przez KRUS, informujące, że rodzic lub opiekun prawny dziecka jest objęty ubezpieczeniem społecznym rolników w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego lub pobiera świadczenie z ubezpieczenia społecznego rolników w dacie zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego. Zgłaszania szkód do Ubezpieczyciela można dokonywać drogą elektroniczną (na adres e-mail: zgloszenia.krus@agroubezpieczenia.pl) lub listem poleconym na adres: AGRO Ubezpieczenia - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, ul. Graniczna 17, 26-604 Radom, przesyłając do Ubezpieczyciela wypełniony Formularz Zgłoszenia wraz z kompletną dokumentacją, zgodnie z wykazem dokumentów, wskazanym w formularzu w części "Informacje dla zgłaszającego roszczenie".
Pomoc w wypełnieniu Formularza można uzyskać kontaktując się z Infolinią Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych pod numerem telefonu: 48 370 43 21 (od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 18:00).