Jest piątek, dwudziesty szósty dzień czerwca i 178. dzień roku. Imieniny obchodzą Jan, Paweł oraz Andrzej. Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych znajdujemy m.in. Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur, a także Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii.

Międzynarodowy Dzień Pomocy Ofiarom Tortur

To coroczne święto obchodzone 26 czerwca, ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1997 roku (rezolucja 52/149 z 12 grudnia) na wniosek Rady Gospodarczej i Społecznej. Data nie jest przypadkowa. Upamiętnia wejście w życie Konwencji w Sprawie Zakazu Stosowania Tortur oraz Innego Okrutnego, Nieludzkiego lub Poniżającego Traktowania albo Karania, uchwalonej w 1984 roku. Obchody Dnia Pomocy Ofiarom Tortur mają na celu wspieranie działań na rzecz wyeliminowania tortur i skutecznej realizacji postanowień Konwencji. Biorą w nim czynny udział m.in. Międzynarodowa Rada Rehabilitacji Ofiar Tortur (IRCT) założona w 1985 roku przez Inge Genefke oraz Amnesty International działające w wielu krajach.

Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii

Właściwie Międzynarodowy Dzień Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi - coroczne święto obchodzone 26 czerwca, ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 7 grudnia 1987 roku ( rezolucja 42/112) na Międzynarodowej Konferencji na temat Nadużywania Środków Odurzających i Leków oraz ich Nielegalnego Handlu, która odbyła się 26 czerwca 1987 roku. Na konferencji przyjęto wszechstronny plan dalszych działań w zakresie zwalczania nadużywania środków odurzających i leków.

Obchody odbywają się przy wsparciu Biura Narodów Zjednoczonych do spraw Narkotyków i Przestępczości (UNODC). Mają na celu zwiększenie efektywności współpracy w zwalczaniu narkomanii i uzależnienia od leków psychotropowych oraz zwiększenie świadomości osób uzależnionych, że można powrócić do normalnego życia. W Polsce obchody wspiera również Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii.
[KN]