Reklama
userad3
Reklama

Sprzedaż działk zabudowanej nr 978 - Trzebnice 65

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 269 685,00 zł
Wygasa Zakończone ( pt 01 mar 2024 08:39:29 )
Kontakt Wyślij wiadomość
768185020 wew. 164
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


50 0

Chocianów, dnia 25.01.2024 r.

RU.6840.23.2023.SP

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

P I E R W S Z Y przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem użyteczności publicznej nr 683 o pow. użytkowej 264,20 m² położonej w miejscowości Trzebnice nr 65 w obrębie 0011 Trzebnice. Nieruchomość gruntowa oznaczona jest nr geodezyjnym 978 o pow. 0,0857 ha, dla wymienionej działki w Sądzie Rejonowym w Lubinie w  V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta LE1U/00026854/3.

Opis budynku:  

Budynek użyteczności publicznej nr 683 o pow. użytkowej 264,20 m², całkowita powierzchnia budynku 296,20 m². W budynku znajdują się 4 kondygnacje – piwnica, parter, piętro oraz poddasze. Stan techniczno-użytkowy: ściany i sufity wewnętrzne otynkowane, malowane, posadzki płytki szkliwione, lastryko, wykładzina PCV, stolarka okienna i drzwiowa drewniana i PCV, strop w piwnicy Kleina, w budynku drewniany, schody w do piwnicy ceglane, w budynku drewniane, dach wielospadowy, pokryty blachą dachówkopodobną. W budynku na parterze znajduje się 9 pomieszczeń i 2 WC z umywalką, na I piętrze znajduje się: 6 pomieszczeń oraz 4 pomieszczenia socjalne. W budynku znajduje się piec na paliwa stałe, budynek jest nieużytkowany i nieogrzewany. W budynku znajduje się instalacja: wodociągowa, energoelektryczna, odgromowa, kanalizacyjna – ścieki z budynku odprowadzane są istniejącym przyłączem do zbiornika na nieczystości płynne zlokalizowanego częściowo na sąsiedniej działce. Budynek wykonany został w 1920 r., zmodernizowany w 2020 r. Kształt działki regularny, ukształtowanie terenu płaskie, działka zabudowana, zagospodarowana, ogrodzona, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i gospodarczej. 

Przedmiot przetargu jest wolny od wszelkich obciążeń.

Przeznaczenie terenu:

Zgodnie ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Trzebnice uchwaloną Uchwałą nr XXXIX.255.2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 stycznia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2018 r. poz. 765) nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym symbolem 3U jako teren zabudowy usługowej, 5MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 5KDW i 9KDW jako tereny dróg wewnętrznych.

CENA WYWOŁAWCZA za sprzedaż przedmiotowej nieruchomości wynosi:

  • 269 685,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych) Sprzedaż nieruchomości zwolniona jest od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43. Ust. 1 pkt. 10 a Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z późn. zm.)

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARG odbędzie się w dniu 27 lutego 2024 r. o godz. 9:00 w pokoju 4a Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 21 lutego 2024 r. (włącznie) wadium w kwocie: 20 000, 00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej.

Przy wpłacie wadium należy podać nazwę: „działka zabudowana nr 978 obr. Trzebnice”.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111) o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

WADIUM wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Urząd Miasta i Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Urząd Miasta i Gminy może odstąpić od zwarcia umowy, spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 164, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 163pokaż trasę z:
do Ratuszowa 10 , Chocianów

Inne oferty