Reklama
Reklama

Sprzedaż nieruchomości gruntowych dz. 215/2 i inne

Nieruchomości

Zakońoczne
Cena 66 700,00 zł
Wygasa Zakończone ( sob 29 sty 2022 14:49:24 )
Kontakt Wyślij wiadomość
76 8185020 wew. 119
sylwia.przybysz@chocianow.pl
Miejscowość Chocianów (Dolnośląskie)
Wszystkie ogłoszenia użytkownika


872 0

Chocianów, dnia 30.12.2021 r.

RU.6840.20.2020

 

O  G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E

 

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) i § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

BURMISTRZ MIASTA i GMINY CHOCIANÓW o g ł a s z a:

T R Z E C I E przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie 1 miasta Chocianów, oznaczonych nr geodezyjnymi:

 1. 215/2 o pow. 0,1238 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
 2. 215/4 o pow. 0,1059 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
 3. 215/9 o pow. 0,1318 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9,
 4. 215/10 o pow. 0,1419 ha, dla których w Sądzie Rejonowym w Lubinie w V Wydziale Ksiąg Wieczystych założona jest księga wieczysta nr LE1U/00017548/9.

Przedmiotowe działki położone są w Chocianowie w obrębie 1, dojazd do działek z drogi wojewódzkiej nr 328, poprzez ul. Sosnową i ul. Jodłową (działka nr 215/11), która pełnić będzie funkcję drogi dojazdowej, informacja dodatkowa do drogi, prace tj. usunięcie drzew, niwelacja terenu oraz utwardzenie powierzchni drogi zostaną przeprowadzone poza okresem ochrony lęgowej ptaków. Działki sąsiadują z zabudową mieszkaniową jednorodzinną oraz lasem. Ukształtowanie terenu płaskie, działki porośnięte są nieregularną roślinnością i drzewami. Kształt działek korzystny dla dz. 215/4, niekorzystny dla 215/2, 215/9, 215/10. Nieruchomości gruntowe są niezabudowane, nieużytkowane i nieuzbrojone z możliwością podłączenia.

Wymieniona nieruchomość zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oznaczona jest symbolem 23MN i posiada przeznaczenie podstawowe jako tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, ponadto działki graniczą z otuliną „Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”, działki leżą na zbiorniku: GZWP nr 315 „Zbiornik Chocianów-Gozdnica” i GZWP nr 316 „Subzbiornik Lubin”.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu wymienionej nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami ustalony był do dnia 2 września 2021 r.

Przedmiotowa nieruchomość wolna jest od wszelkich obciążeń i zobowiązań.

Poprzednie przetargi:

PIERWSZE przetargi odbyły się dnia 17 września 2021 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

DRUGIE przetargi odbyły się dnia 18 listopada 2021 r. i zakończyły się wynikiem negatywnym.

CENY WYWOŁAWCZE za sprzedaż przedmiotowych nieruchomości wynosi:

 1. 215/2 o pow. 0,1238 – 78 000,00 zł PLN (siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 2. 215/4 o pow. 0,1059 ha 66 700,00 zł PLN (sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 3. 215/9 o pow. 0,1318 ha – 83 000,00 zł PLN (osiemdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100) w tym 23% VAT,
 4. 215/10 o pow. 0,1419 ha 89 400,00 zł PLN (osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych 00/100) w tym 23% VAT,

 

przy postąpieniu nie mniejszym niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

PRZETARGI odbędą się w dniu 31.01.2022 w Sali Nr 4a w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie w następującym porządku:

 1. godz. 9:00 – przetarg na sprzedaż działki 215/2,
 2. godz. 9:15 – przetarg na sprzedaż działki 215/4,
 3. godz. 9:30 – przetarg na sprzedaż działki 215/9,
 4. godz. 9:45 – przetarg na sprzedaż działki 215/10.

W przetargu mogą uczestniczyć wszystkie osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą w PLN na rachunek bankowy Gminy Chocianów nr 73 1020 5226 0000 6702 0706 0603 w PKO BP Oddział 1 we Wrocławiu do dnia 25.01.2022 r. (włącznie) wadium w kwocie 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Za termin wpłaty wadium w formie przelewu uznaje się dzień wpływu na konto Gminy jak wyżej. Przy wpłacie wadium należy podać nr działki.

Uczestnicy biorą udział w przetargu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej oraz uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1923 z późn. zm.).               o ile ustawa nie przewiduje zwolnienia z opłaty. Małżonkowie biorą udział w przetargu razem lub okazując pełnomocnictwo małżonka (bez opłaty skarbowej).

WADIUM wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Osobom, które nie wygrały przetargu, wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zakończania przetargu, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Urząd Miasta i Gminy zawiadomi osobę ustaloną jako Nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się bez usprawiedliwienia w celu zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Urząd Miasta i Gminy może odstąpić od zwarcia umowy, spowoduje to przepadek wpłaconego wadium.

Zastrzega się prawo odwołania przetargu.

Dodatkowych informacji na temat przedmiotowych przetargów udzielają pracownicy Wydziału Rozwoju i Utrzymania w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie, pokój nr 13, tel. 76 8185 020 wew. 119, a w zakresie zapisów planu zagospodarowania pokój nr 12 tel. wew. 127

http://chocianow.bip.pbox.pl/public/?id=93702pokaż trasę z:
do Ratuszowa 10, 59-140 Chocianów , Chocianów